یال


پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع‌ها:  علوم پزشکی

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره بالغ بر 20 هزار از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از طریق این پایگاه در دسترس کاربران برخط قرار گرفته است. این پایگاه بخشی از سامانه کتابخانه این دانشگاه است که بر اساس فیلدهای گوناگون کتابشناختی قابل جستجو است.
مالک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این پایگاه گردآوری، سازماندهی، و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران است. همچنین، از دیگر اهداف این پایگاه دسترسی آسان کاربران خارج از دانشگاه و به صورت برخط به این اطلاعات است.
نشانی اینترنتی http://clib.iums.ac.ir/independent-base?p_p_id=DigLib_SingleIndependentSD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_DigLib_SingleIndependentSD_SDCode=95291650-92fb-11e1-872b-68b5996b2390&_DigLib_SingleIndependentSD_notSearch=True&_DigLib_SingleIndependentSD_numberPage=1&_DigLib_SingleIndependentSD_fromRecord=1&_DigLib_SingleIndependentSD_serverNumber=0&_DigLib_SingleIndependentSD_filename=D%3A%5Cportal%5CSISPORTAL-IUMS-910124%5Ctomcat%2Fbin%2Fext%2FDigLibServer.xml&_DigLib_SingleIndependentSD_countResultSearch=&_DigLib_SingleIndependentSD_diglibCode=1&_DigLib_SingleIndependentSD_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_SingleIndependentSD_struts_action=%2Fext%2FindependentSD%2Fcounter
رایانامه bahador.li@iums.ac.ir
تلفن ثابت 982181455225‎
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟