یال


درباره این وبگاه شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌شود. امکان جستجو در این پایگاه وجود ندارد، کاربران تنها قادر به تورق پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بر اساس رشته‌های تحصیلی و مقاطع تحصیلی هستند. عنوان پایان‌نامه، نام و نام خانوادگی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور، و تاریخ دفاع مهمترین اطلاعات کتابشناختی در این پایگاه هستند.
مالک دانشگاه اصفهان
ناشر دانشگاه اصفهان
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این پایگاه ایجاد درگاهی برای دسترسی به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان است. پژوهشگران می‌توان با استفاده از این پایگاه به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان دسترسی داشته باشند.
نشانی اینترنتی http://thesis.ui.ac.ir/
رایانامه Cent-lib@ui.ac.ir
تلفن ثابت 983117933185
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟