یال


کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند

موضوع‌ها:  علوم پایه | فنی و مهندسی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند همزمان با تأسیس دانشگاه در سال 1368 فعالیت اصلی خود را شروع کرد. مأموریت اصلی کتابخانه های دانشگاهی، فراهم کردن امکان دسترسی اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران به اطلاعات علمی سازمان یافته برای توسعه دانش است. کتابخانه مرکزی این دانشگاه به منظور تأمین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید، دانشجویان و کارمندان تأسیس شده است و وظیفه گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از کتب، مجلات، مقالات، گزارشهای تحقیقاتی، مواد دیداری و شنیداری، بانک اطلاعاتی، منابع الکترونیکی و سایر منابع مورد نیاز گروههای تحقیقاتی را بر عهده دارد و در حال حاضر بیش از 1600 نفر عضو دارد. محتوای این کتابخانه شامل منابع فارسی، عربی، انگلیسی و سایر زبان ها می باشد.
مالک دانشگاه صنعتی سهند
ناشر دانشگاه صنعتی سهند
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1368
هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند به منظور تأمین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید، دانشجویان و کارمندان تأسیس شده است و وظیفه گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از کتب، مجلات، مقالات، گزارشهای تحقیقاتی، مواد دیداری و شنیداری، بانک اطلاعاتی، منابع الکترونیکی و سایر منابع مورد نیاز گروههای تحقیقاتی را بر عهده دارد
نشانی اینترنتی http://www.sut.ac.ir/lib/
رایانامه Library@sut.ac.ir
تلفن ثابت 0412344380139
سیاست اشتراک کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه میتوانند به کتابخانه مرکزی و یا کتابخانه های دانشکده ای مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و تکمیل فرم مشخصات به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند. افراد حقیقی و شرکتهای دولتی و صنعتی استان میتوانند با عقد قرارداد خدماتی و یا خدمات متقابل و یا اخذ هزینه به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟