یال


درباره تمامی منابع گردآوری و سازماندهی شده توسط مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری از طریق این پایگاه اطلاعاتی قابل کاوش هستند. کاربران می‌توانند جستجوهای خود را بر اساس فیلدهای گوناگون و همچنین پایگاه‌های متفاوت فرمول‌بندی کنند. در حال حاضر، نزدیک به چهار میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق این پایگاه قابل جستجو است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است. راهنمای جستجو در این پایگاه در پیوند http://search.ricest.ac.ir/ricest/help/helpp.html قابل بازیابی است.
هدف هدف از این پایگاه فراهم‌آوری درگاهی جامع برای جستجوی تمامی منابع موجود در انواع پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری است. از طریق این پایگاه کاربران می‌تواند یک جستجوی یکپارچه (federated search) انجام دهند.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/AdvSearch.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟