یال


درباره تعداد بسیاری از طرح های تحقیقاتی که توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها انجام می‌گیرد تقاضا محور بوده و متناسب با نیازهای گوناگون جامعه انجام می‌گیرد. «پایگاه اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی کاربردی» شامل گزارش این نوع طرح‌ها است. رکوردهای اطلاعاتی این گزارش‌ها عناوین طرح‌های تحقیقاتی، نام مجری یا مجریان، اسامی دانشکده‌ها، نوع و وضعیت طرح، تاریخ تصویب و تاریخ خاتمه، نام سفارش دهنده، زمینه کاربرد، هزینه تحقیق و سازمان حامی را به تصویر کشیده است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1392
هدف هدف از طراحی چنین پایگاهی اطلاع‌رسانی طرح‌های پژوهشی انجام شده در ارتباط با صنعت بوده است. از آنجا که جای این پایگاه در کشور خالی بود، مرکز منطقه‌ای به منظور سازماندهی جامع این طرح‌ها اقدام به ساخت پایگاه حاضر کرده است.
نشانی اینترنتی http://comm.ricest.ac.ir/
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟